مسئول بسیج حقوقدانان استان گلستان بیان داشت:
نشست تخصصی نقض حقوق بشر در منطقه با همکاری بسیج حقوقدانان،مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری،دادگستری کل استان ،تشکل های وابسته به دادگستری استان برگزار شد.